Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Roemeens Winkeltje

Versie geldig vanaf mei 2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van Roemeens Winkeltje. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Roemeens Winkeltje. Het internetadres is www.roemeenswinkeltje.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden bekend bent en hiermee akkoord gaat. Roemeens Winkeltje behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Roemeens Winkeltje erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats, nadat wij de betaling van u binnen hebben. Houdt u alstublieft rekening met de mogelijkheid dat de levertijden kunnen oplopen, als een product niet op voorraad is. De producten komen rechtstreeks uit Roemenië en kunnen daardoor vertraging oplopen.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Roemeens Winkeltje bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht en u heeft in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren. (Tenzij anders overeengekomen, tijdens het bestelproces!).
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Betaling dient te geschieden, voordat de levering plaats vindt.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en bij boeken 9% BTW, volgens de wettelijke normen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten!

4. Zichttermijn / herroepingrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment, dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Roemeens Winkeltje heeft teruggezonden en/of te kennen heeft gegeven de producten te willen retourneren, is de koop een feit. Voordat u een zending terugstuurt, moet u Roemeens Winkeltje hiervan eerst schriftelijk op de hoogte stellen. Daarna krijgt u van ons per e-mail bericht en heeft u een week de tijd om de producten terug te sturen. U dient te kunnen bewijzen, dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking inclusief en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal het geld niet aan u worden geretourneerd. Roemeens Winkeltje zal er zorg voor dragen, dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de producten komt geheel voor uw rekening en risico. Zendingen, die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, nemen wij niet in behandeling en zullen onmiddellijk worden teruggestuurd. Hierna vervalt ook het recht om een product nogmaals te retourneren.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
* Producten, die door gebruik beschadigd zijn.
* Cd's, films en CD-ROMs, waarvan de verzegeling is verbroken.
* Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Roemeens Winkeltje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Roemeens Winkeltje. Roemeens Winkeltje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw gegevens nooit moedwillig verstrekken aan derden.
5.2 Roemeens Winkeltje maakt gebruik van een nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Roemeens Winkeltje garandeert, dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Wij kunnen geen garantie geven op de inbinding van boeken. Mocht u toch ontevreden zijn, neem dan alstublieft contact met ons op, zodat we samen tot een redelijke oplossing kunnen komen.
6.2 De garantietermijn van Roemeens Winkeltje komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Roemeens Winkeltje is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u.
6.3 Wij vragen u, om de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt, dat de afgeleverde zending verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Roemeens Winkeltje) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Roemeens Winkeltje. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking inclusief en in nieuwstaat verkerend. Bij ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, vervalt dit recht totaal en kunt u de producten niet meer terugsturen.
6.4 Indien u een klacht indient en die klacht wordt door Roemeens Winkeltje gegrond bevonden, zal Roemeens Winkeltje naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of u krijgt uw geld terug. De aansprakelijkheid van Roemeens Winkeltje en het bedrag voor schadevergoeding, zal nooit hoger zijn, dan het factuurbedrag van het product(en). Iedere aansprakelijkheid van Roemeens Winkeltje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Roemeens Winkeltje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid..
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften, die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
* U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
*De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Roemeens Winkeltje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Roemeens Winkeltje en een klant komt tot stand, nadat een bestellingsopdracht door Roemeens Winkeltje op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Roemeens Winkeltje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Mocht u op dat moment reeds een betaling hebben gedaan, zal deze aan u geretourneerd worden.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, beschrijvingen van muziekgenres etc. op de internetsite van Roemeens Winkeltje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Roemeens Winkeltje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Roemeens Winkeltje alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Roemeens Winkeltje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vorderen, dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Roemeens Winkeltje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Roemeens Winkeltje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Roemeens Winkeltje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.